16.05.2008 - UWAGA !!! - Dodanie odpowiedzi na pytania.

06.05.2008 - UWAGA !!! - Rozbicie w przedmiarach robót dotyczących płyty boiska i ogrodzenia pozycji związanych z obrzeżami.

28.04.2008 - UWAGA!!! - Proszę o uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj. przedstawionych w Specyfikacji technicznej wykonania robót i przedmiarach.

17.04.2008. - zmiana załączników - przedmiar robót dla płyty boiska i ogrodzenia oraz specyfikacja techniczna wykonania robót.

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 20.05.2008

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty*

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

 

1

Return Sp. z o.o.

ul. Warszawska 128

09-540 Sanniki

77 446,75

zgodnie z projektem umowy

36 miesięcy

 

1

Return Sp. z o.o.

ul. Warszawska 128

09-540 Sanniki

640 004,24

zgodnie z projektem umowy

36 miesięcy

 

2

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew BEATA

ul. Chopina 3

58-310 Szczawno Zdrój

102 077,00

zgodnie z projektem umowy

48  miesięcy

 

2

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew BEATA

ul. Chopina 3

58-310 Szczawno Zdrój

905 786,52

zgodnie z projektem umowy

48  miesięcy

 

3

Firma Ogrodnicza Leśniewscy - Architektura Zieleni

ul. Czerwonego Krzyża 6

22-100 Chełm

450 040,81

zgodnie z projektem umowy

24 miesiące

 

3

Firma Ogrodnicza Leśniewscy - Architektura Zieleni

ul. Czerwonego Krzyża 6

22-100 Chełm

103 724,91

zgodnie z projektem umowy

24 miesiące

 

4

HYDROPOL Sp. z o.o.

Targowa 10B

09-500 Gostynin

833 480,54

zgodnie z projektem umowy

60  miesięcy

 

4

HYDROPOL Sp. z o.o.

Targowa 10B

09-500 Gostynin

103 155,92

zgodnie z projektem umowy

60  miesięcy

 

5

Firma "G&Syn" Jerzy Gawlik

ul. Mała 10

87-100 Toruń

478 913,06

zgodnie z projektem umowy

24  miesiące

 

 Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres
admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 16.04.2008 nr ogłoszenia: 77866-2008)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach kompleksu sportowego - Etap I realizacji zadania tj. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.

 

Zadanie częściowe nr:

Opis:

1

Temat: Wykonanie nawodnienia i budowa płyty boiska wraz z wyposażeniem

Wspólny Słownik Zamówień:

45112720-8    Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacji

45233250-6   Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

 

Opis: W ramach prac związanych z nawodnieniem płyty boiska, budowa płyty boiska i wyposażenie, realizacji podlega:

1.   Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska piłkarskiego (ze sterowaniem automatycznym).   

2.   Budowa płyty boiska piłkarskiego z dodatkową przestrzenią po za oznaczoną linią boiska.

3.   Wyposażenie boiska.

4.   Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2

Temat: Wykonanie ogrodzenia boiska

Wspólny Słownik Zamówień:

28822000-0 - Ogrodzenia

Opis: Wykonanie ogrodzenia boiska o wysokości

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.

Termin wykonania zamówienia :

data zakończenia: 2008-10-15 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2008-10-15 – dla zadania częściowego: 2

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium:

Dla zadania częściowego nr 1: 20 000.00 PLN

(słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 2: 1 500.00 PLN

(słownie:  jeden tysiąc pięćset  80/100 PLN)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

1. w zakresie proceduralnymi merytorycznym:

1

Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. publicznych

  tel. ( 054) 2745547

 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2008-05-20 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4

Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

6

Potwierdzenie posiadanych uprawnień

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

b) stwierdzających ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności uprawnienia określone w art. 12 ust 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a w szczególności do prowadzenia działalność w zakresie wykonywania tego typu robót;

 

7

Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń

Wykonawca ma obowiązek udokumentowania posiadania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (tj.: maszyna do laserowej niwelacji terenu, spulchniarka, wał, agregat siewny do wysiewu nasion traw, rozrzutnik nawozu, ciągnik na powierzchnie trawiaste)

 

8

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz wykonanych co najmniej trzech robót polegającej na pracach związanych z robotami budowy boisk sportowych o wartości min. 300 000,00 zł. brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

9

Oświadczenie z art. 22 i 24

Oświadczenie z art. 22 i 24

10

Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu

 

11

Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy

 

12

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

 

13

Wzór wykazu prac  przeznaczonych do podwykonania

 

14

Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia

 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do złożonej oferty.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie.


Zadanie częściowe nr 1: Wykonanie nawodnienia i budowa płyty boiska wraz z wyposażeniem

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena (koszt)

90 %

2

Okres gwarancji

10 %

Punkty przyznawane za podane dla Zadania częściowego nr 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium:

Wzór:

1

Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

 

2

Okres gwarancji

Liczba punktów = ( Gw ofer/Gw max ) * 100 * waga

gdzie:

 - Gw of - podany w ofercie okres pielęgnacji i konserwacji płyty boiska

 - Gw max - najwyższy spośród wszystkich ofert okres pielęgnacji i konserwacji płyty boiska

Proponowany przez wykonawców „Okres gwarancji”  nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru robót.

Wykonawca, który zaproponował najdłuższy okres gwarancyjny otrzyma 10 jednostek pomocniczych. Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej

 

Uwaga: w przypadku zaproponowania przez wykonawcę terminu wykonania, krótszego niż  24 miesiące, do obliczenia ilości punktów w kryterium „Okres gwarancji” przyjęty zostanie termin 24 miesięcy.

 

Zadanie częściowe nr 2: Wykonanie ogrodzenia boiska

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena (koszt)

100 %

Punkty przyznawane za podane dla Zadania częściowego nr 2 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium:

Wzór:

1

Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie


Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

 

Baruchowo dnia: 2008-04-15

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: ZPiB/340/06/2008/KG/10                                                   Baruchowo dnia: 2008-05-15

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2008-05-08 i 2008- 05-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach kompleksu sportowego - Etap I realizacji zadania tj. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zapytanie Nr 1

Zgodnie z art. 38.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zwracamy się z prośbą o:

1) Uzupełnienie przedmiarów:

·      brak drenażu odwadniającego powierzchnie projektowanego boiska do piłki nożnej,

·      w instalacji nawodnienia nie ujęto: czujnika deszczu MiniClick, zaworu antyskażeniowego, wodomierza, przewodów elektrycznych YKY 2x1,5 mm oraz 10x1,5 mm, szafki sterowniczej wraz z wyposażeniem do pompy. Aby zraszacze mogły pracować dobrana pompa powinna mieć 18-20 m3/h a pompa ujęta w przedmiarach ma tylko 9 m3/h

·      brak poz. - inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza

Zgodnie z pkt. 12 ppkt. 1 i 2 SIWZ oferenci muszą dostarczyć wypełniony przedmiar robót. Wprowadzenie zmiany podstawy wyceny lub jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru spowoduje odrzucenie oferty.

Dlatego też prosimy o uzupełnienie przedmiarów - podanie podstawy wyceny oraz ilości robót – aby wszyscy uczestnicy mogli przygotować porównywalne oferty.

2) czy zgodnie z adnotacje Zamawiający dostarczy torf w ilości koniecznej do wykonania zamówienia.

3) Prosimy również o:

·      przekazanie rysunku konstrukcyjnego - przekroju boiska do piłki nożnej

·      umieszczenie na stronie internetowej /jeśli to możliwe/ załączników do oferty od 1 do 9 w rozszerzeniu word lub excel aby można było je wypełnić. Ułatwi to przygotowanie oferty.

Zapytanie nr 2

W związku z planowanym udziałem w przetargu na zadania pod nazwą : 

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach kompleksu sportowego

- Etap I realizacji zadania tj. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.

prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

1.          Czy  koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedstawionego w Specyfikacji technicznej wykonania robót,  a nie występujące w przedmiarach należy zawrzeć w dodatkowych pozycjach przedmiarowych?

2.          Czy pielęgnacja w okresie gwarancji spoczywająca na Wykonawcy poza dosiewem i nawożeniem powinna uwzględniać inne zabiegi wynikające z programu pielęgnacyjnego w cyklu rocznym np.: aeracja, wertykulacja, piaskowanie?

3.          W jakim czasie po dokonaniu zasiewu trawy będzie przeprowadzony odbiór końcowy prac, jakie kryteria odbioru określa Zamawiający?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zapytanie nr 1

Ad.1. Ze względu na warunki glebowe z przedmiotowego postępowania przetargowego, drenaż odwadniający został wyłączony.

1.1.    Należy ująć w instalacji nawodnienia czujnik deszczu MiniClick, zgodny z zastosowanym sterownikiem Perrot Water Control 8 i dodać jako dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym.

1.2.    Zawór antyskażeniowy zostanie zamontowany w przyłączu dla obiektu Hali Sportowej, z którego to przyłącza dostarczana będzie woda również dla potrzeb nawodnienia boisk.

1.3.    Należy ująć w instalacji nawodnienia osobny wodomierz i dodać jako dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym

1.4.    Przewody elektryczne YKY 2x1,5 mm  - 335,0 mb oraz 10x1,5 mm – 335,0 mb.

1.5.    Szafka sterownicza wraz z wyposażeniem do pompy ujęta jest w pozycji 48 przedmiaru robót dotyczących nawodnienia, tj. analogia-zakup i montaż – sterownik Perrot Water Control 8

1.6.    Pompa ujęta w przedmiarze zabezpieczy właściwe ciśnienie i ilość wody dla zraszaczy. Zamawiający nalega aby do wyceny przyjąć tą pompę, która jest w przedmiarach.

1.7.    Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy ująć jako dodatkową pozycję kosztorysu ofertowego – Zamawiający dopuszcza modyfikacje kosztorysu inwestorskiego celem dodania pozycji związanej z inwentaryzacją.

Ad. 2. Tak, Zamawiający dostarczy torf w ilości koniecznej do wykonania zamówienia.

Ad. 3. Wszystkie rysunki związane z realizacja przedmiotowego zadania, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej – włącznie z przekrojem boiska do piłki nożnej.

3.1. Zamawiający celem ułatwienia przegotowania oferty przetargowej, umieści na stronie internetowej druki ofertowe w wersji edytowalnej, z zastrzeżeniem iż jakakolwiek zmiana w treści załączonych druków, spowoduje odrzucenie oferty.

Zapytanie nr 2

Ad. 1. Tak, koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedstawionego w Specyfikacji technicznej wykonania robót,  a nie występujące w przedmiarach należy zawrzeć w dodatkowych pozycjach przedmiarowych. Kosztami tymi są:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- pielęgnacja.

Ad. 2. Tak, pielęgnacja w okresie gwarancji spoczywająca na Wykonawcy poza dosiewem i nawożeniem powinna uwzględniać również inne zabiegi wynikające z programu pielęgnacyjnego w cyklu rocznym, tj.: aerację, wertykulację, piaskowanie.

Ad. 3. Odbiór końcowy prac przeprowadzony zostanie w okresie 1 miesiąca od ostatniego dnia wysiewu trawy. W okresie tego miesiąca, Wykonawca przeszkoli pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i pielęgnacji nawierzchni trawiastej. Odbiór polegał będzie na sprawdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz dokumentacją budowlaną. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z dniem odbioru końcowego, rozpoczyna się bieg okresu gwarancji i pielęgnacji.

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

                   

                   Zamawiający