Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...UWAGA !!!
Rachunek dla wpłaty wadium - Bank Spółdzielczy w Kowalu 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004


17.04.2006 UWAGA !!! – Zamawiający zmienia w punkcie 21 przedmiaru robót KNR-W2-180219-03 Hydranty pożarowe nadziemne o śr


04.04.2008.
- zmiana SIWZ - błędnie podana data wpłaty wadium.

02.04.2008r. UWAGA !!!  Dodanie załączników w postaci wyjaśnień na pytania do SIWZ.


UWAGA !!!  Podział zadania na dwie części. Zmiana Załączników: SIWZ i Formularz ofertowy.
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 27/03/2008, nr ogłoszenia: 61956-2008)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Kurowo - Babia Góra wraz z budową wodociągu w miejscowości Trzebowo

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

 

Zadanie częściowe nr: 1

 

Temat: Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Kurowo - Babia Góra.

Wspólny Słownik Zamówień: 45232152-2

Opis:

1. Rozbudowa przepompowni w Kurowie polega na :

1.1.  Budowie zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej150 m3

1.2. Montażu zestawu pomp II stopnia o wydajności 80 m3/h

1.3. Wymianę istniejącego ogrodzenia

1.4. Dostosowanie układu technologicznego przepompowni do rozbudowy

1.5. Prace budowlane, malowanie ścian i okien wewnątrz i na zewnątrz  budynku.

1.6. Brama wjazdowa typu CMP-Rial

1.7. Ogrodzenie terenu 70 m  z siatki stal. na słupkach wys. 1.8 m

 

2. Roboty budowlane do wykonania na przepompowni wody Kurowo

2.1. Ogrodzenie terenu przepompowni wymienić na nowe, długości 70 m z siatki stalowej na słupkach wys. 1,8 m - Brama wjazdowa typu CMP-Rial.                                                              

2.2. Pod zbiorniki retencyjne i wykonać fundament zgodnie z dtr dostarczoną przez producenta zbiornika.

2.3. Wymiana lamperii olejnej w budynku przepompowni na płytki mrozoodporne do wysokości 2,0 m od posadzki o powierzchni 56 m2.

2.4. Ułożenie na posadzce płytek kwasoodpornych o powierzchni 50 m2.

2.5. Pomalowanie całego budynku wewnątrz ponad 2 m  farbami wapiennymi.

2.6. Pomalowanie całego budynku na zewnątrz farbami emulsyjnymi o powierzchni 100 m2.

 

3. Projektem objęto następujące roboty.

3.1. Wykonanie fundamentu pod zbiornik.

3.2. Zbiornik retencyjny o pój. 150 m3

3.3. Zestaw pomp II stopnia o wyd. 80 m3/godz. w budynku przepompowni.

3.4. Przewód wodociągowy fi  110 PVC dł. 15,0 m od W-1 do zbiornika.

3.5. Przewód kanalizacyjny  spustu i przelewu fi 200 PVC długości 7 m.

3.6. Osadnik - studnia betonowa fi 2,0 m głębokości 2,5 m.

3.7. Przewód wodociągowy tłoczny do sieci wód. f 110 PVC   - długości 8,0 m

3.8. Węzeł nr l -  Zasuwy odcinające dni 10 szt  2 szt. trójniki 100x100

3.9. Węzeł nr 2 -   Zasuwy odcinające dn 100 szt 2+ l szt trójnik 110 x 150

3.10. Obudowa betonowa dn 1500  dla zaworu elektromagnetycznego dn 100 z obejściem .

3.11. Przewód energetyczny i sterowniczy  dla zasilenia zaworu elektromagnetycznego długości 8 m.

3.12. Przewód  sterowniczy  dla czujników poziomu wody długości 6 m.

3.13. Ogrodzenie terenu przepompowni dł. 70   m  z siatki stal. na słupkach wys. 1,8 m.

3.14. Istniejący bud. Przepompowni wody prace malarskie - całość budynku.

3.15. Wykonanie bramy wjazdowej   typu CMP-Rial.

3.16. Wykonanie wykopu i  montaż przewodu  wodociągowego   fi 110 PVC   długości   23 m

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

Zadanie częściowe nr: 2

 

Temat: Budowa wodociągu w miejscowości Trzebowo

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8

Opis:

1. Opis projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami:

1.1. Projektuje się sieć wodociągową fi 90 PE-HD PN10 wraz z przyłączami głównymi fi 75 PE-HD PN10 i fi 63 PE-HD PN10 z trzema przyłączami do budynków mieszkalnych fi 32 PE-HD PN10. Długości poszczególnych rurociągów:

- fi 90 PE-HD PN10 - 805,0m        - sieć wodociągowa

- fi 75 PE-HD PN10 - 193,5m        - przyłącze wod.(główne)

- fi 63 PE-HD PN10 - 443,5m        - przyłącze wod.(główne)

- fi 32 PE-HD PN10 - 144,5m       - przyłącze wód. (bezpośrednio do bud.)

1.2. Punktem włączenia projektowanego odcinka sieci wodociągowej jest zakończenie istniejącego wodociągu fi 90 PVC. Włączenie wykonać za pomocą nasuwki i trójnika żeliwnego DN80. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową DN80, następnie tuleje kołnierzowe DN90/80.

1.3. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej fi 90 PE - HD zaprojektowano 5 hydrantów p.poż. DN80 PN10 nadziemnych oraz jeden hydrant służący tylko do płukania sieci - koniec wodociągu).

1.4. Hydranty zamontować ok. 1,0-1,5m od krawędzi dróg gminnych Lokalizację skrzynek ulicznych od zasuw oznakować tabliczką umocowaną do punktu stałego terenu zgodnie z PN-86/B-09700.

1.5. Wszystkie węzły i kształtki należy zabezpieczyć poprzez wykonanie bloków oporowych betonowych z betonu B-15 z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie naturalnym. Między blokami a rurą wykonać dylatację z 2 warstw papy bitumicznej lub grubą folią z tworzywa sztucznego. Roboty montażowe wykonać zgodnie z PN-70/B-10715.

1.6. Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur z tworzywa sztucznego PE-HD PN10 o połączeniach zgrzewanych doczołowe. Rury muszą posiadać atest PZH.

1.7. Głębokość przykrycia min. 1,6 m liczą od powierzchni terenu do wierzchu rury.

2. Opis projektowanych przyłączy wodociągowych - domowych:

2.1. Punktem włączeń poszczególnych projektowanych przyłączy wodociągowych fi 32 jest projektowany wodociąg fi 90PE i przyłącza główne fi 75PE, fi 63PE.

2.2. Charakterystyka poszczególnych przyłączy:

do posesji dz. Nr 22/1

- długość przyłącza 19,5m, fi 32PE, włączenie - nawiertka 90/32 do posesji dz. Nr 23

- długość przyłącza 76,0m, fi 32PE, włączenie - nawiertka 75/32 do posesji dz. Nr 26/1

- długość przyłącza 49,0m, fi 32PE, włączenie - nawiertka 63/32

 

Projektowane przyłącza fi 32 PE wykonać z rur i kształtek polietylenowych PN10 typ SDR 11. Rury muszą posiadać atest PZH. Łączenie rur odbywa się za pomocą kształtek do połączeń zaciskowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.


Termin wykonania zamówienia :

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2008-06-30 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2008-06-30 – dla zadania częściowego: 2

 

Termin związania ofertą: 30 dni


Wadium:

Dla zadania częściowego nr 1: 8 000.00 PLN (słownie:  osiem tysięcy 00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 2: 4 000.00 PLN (słownie:  cztery tysiące 00/100 PLN)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

- w zakresie proceduralnym i merytorycznym:  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. pub.   tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia 2008-04-22 do godz. 10:00.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

 

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2008-03-27

 

 


Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...