UWAGA !!!  Dodanie załącznika: wyjaśnienia do SIWZ.

Baruchowo: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+673

Numer ogłoszenia: 2900 - 2008; data zamieszczenia: 04.01.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+673.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+673 - powyżej 60 000 euro

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN
  (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN)
  1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2008-01-31 do godz. 10:00.
  2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  a:pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kowalu 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004
  b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  c: gwarancjach bankowych;
  d: gwarancjach ubezpieczeniowych
  e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  3. Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie z art. 22 i 24,
  2. Wykaz wykonanych robót budowlanych - Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
  3. Potwierdzenie posiadanych uprawnień - Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  3.1. Kierownicy robót branżowych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie stosowne do kierowania rodzajami robót w branży drogowej
  3.2. Kadra kierująca robotami (kierownik budowy i kierownicy robót) musza posiadać uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.,
  3.3. Kadra wykonawcza (monterzy) - kwalifikacje niezbędne do wykonania prac związanych z realizacją zamówienia w zakresie branży drogowej
  4. Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu
  5. Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy
  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  7. Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  8. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pok. nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).