Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości GrodnoUWAGA !!!  Dodanie załącznika: wyjaśnienia do SIWZ.

Baruchowo: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+673

Numer ogłoszenia: 2900 - 2008; data zamieszczenia: 04.01.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2845611.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+673.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 0+000 do km 1+673 - powyżej 60 000 euro

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN
  (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN)
  1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2008-01-31 do godz. 10:00.
  2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  a:pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kowalu 64 9557 0006 0000 1964 2000 0004
  b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  c: gwarancjach bankowych;
  d: gwarancjach ubezpieczeniowych
  e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  3. Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie z art. 22 i 24,
  2. Wykaz wykonanych robót budowlanych - Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
  3. Potwierdzenie posiadanych uprawnień - Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  3.1. Kierownicy robót branżowych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie stosowne do kierowania rodzajami robót w branży drogowej
  3.2. Kadra kierująca robotami (kierownik budowy i kierownicy robót) musza posiadać uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.,
  3.3. Kadra wykonawcza (monterzy) - kwalifikacje niezbędne do wykonania prac związanych z realizacją zamówienia w zakresie branży drogowej
  4. Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu
  5. Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy
  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  7. Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  8. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pok. nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Zał nr 1 - Oświadczenia z art_ 22 i 24 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Wykaz personelu (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na roboty budowlane (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowalany - Przebudowa drogi w m_ Grodno (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (97.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2008-01-04 12:10:47
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2008-01-03 12:10:48
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2008-01-04 11:35:40
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:18:36
Ilość wyświetleń:719
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij