Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna


UWAGA:

 

Zamawiający po ustaleniach z projektantem, dotyczących punktu 21 przedmiaru robót informuje, iż podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63 mm oraz 0-31,5 mm grubości z zagęszczeniem z walcami w grubościach:

Warstwa dolna grubości 14 cm

Warstwa górna grubości 6 cm.

 Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna od km 0+000 do km 0+891,20

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6

Termin wykonania zamówienia : 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 10 000.00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

·        w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. pub.

   tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%Baruchowo dnia: 2007-05-30

Załączniki

SIWZ - na roboty budowlane powyżej 60 000 (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1_Wzór oferty na roboty budowlane (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2_Wykaz personelu (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3_Wzór oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy… (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4_Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5_Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6_Oświadczenie z art_ 24 o niewykluczeniu (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 7_Oświadczenie z art_ 22 ust_1 o uprawnieniu do udzielenia z… (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowy opis zamówienia (310.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (674.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2007-05-29 14:09:57
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2018-05-25 10:19:39
Ilość wyświetleń:355
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij