UWAGA:

 

Zamawiający po ustaleniach z projektantem, dotyczących punktu 21 przedmiaru robót informuje, iż podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63 mm oraz 0-31,5 mm grubości z zagęszczeniem z walcami w grubościach:

Warstwa dolna grubości 14 cm

Warstwa górna grubości 6 cm.

 Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna od km 0+000 do km 0+891,20

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6

Termin wykonania zamówienia : 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 10 000.00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł)

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

·        w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

  Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zam. pub.

   tel. ( 054) 2745547

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 do dnia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%Baruchowo dnia: 2007-05-30