Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

(zamieszczone w BZP w dniu 15/10/2007, nr ogłoszenia: 194740-2007)

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

 

Wspólny Słownik Zamówień: 66330000-2

Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia:

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC),
Ubezpieczenie NNW OSP (forma bezimienna).
Ubezpieczenie NNW OSP (forma imienna).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.33.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 05.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                 Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej ,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.

·                 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy
3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo.

 IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 2.

 IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia.

·          1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC),
Ubezpieczenie NNW OSP (forma bezimienna)..

 

·                 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.33.00.00-2.

·                 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 06.11.2007.

·                 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o      1. Cena - 60

o      2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie NNW OSP.

·                 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie NNW OSP (forma imienna).

·                 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.33.00.00-2.

·                 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 06.11.2007.

·                 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·        w zakresie proceduralnym:

1.

Krzysztof Grudziński -  Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.

  tel. ( 054) 2745547 e-mail: inwestor@baruchowo.pl

GGodziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

 

·        w zakresie merytorycznym:

1. Joanna Inaszak - Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń,

tel. (056) 669-05-24, fax (056) 664-47-06, e-mail: joanna.inaszak@maximus-broker.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

 

 

 Baruchowo dnia: 2007-10-15

Wykonawca pobierający SIWZ za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację zawierającą dane teleadresowe pobierającego, oraz datę pobrania na adres admin@baruchowo.pl  z tematem pobranie specyfikacji dla zadania ...