SG.210.2.2024

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BARUCHOWO

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

z dnia 17 lipca 2024 r.

 

I. NAZWA JEDNOSTKI

Urząd Gminy Baruchowo

87 821 Baruchowo 54

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

Stanowisko Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Ilość etatów - 1

Wymiar czasu pracy – pełen etat

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1) wykształcenie średnie i co najmniej 5 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i 3-letni staż pracy;

2) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 u st. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

7) nieposzlakowana opinia.

 

IV. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):

1) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym;

2) preferowane doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych;

3) preferowane doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;

4) znajomość, w szczególności, przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do niniejszej ustawy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

5) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;

6) prawo jazdy kat. B;

7) umiejętność pracy w zespole;

8) komunikatywność;

9) wysoka kultura osobista.

 

V. ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz z jego przebiegu;

2) zamieszczanie ogłoszeń w BZP i przesyłanie ogłoszeń do Dziennika Urzędowego UE;

3) bieżące monitorowanie wykonywanych inwestycji i przedsięwzięć, w tym wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji w zakresie ich zgodności z zamówieniem i przepisami prawa zamówień publicznych;

4) opracowywanie planów udzielania zamówień publicznych;

5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

6) prowadzenie ewidencji wydatków do kwoty 130 tys. zł netto;

7) udział w pracach związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji;

8) sporządzanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie;

9) monitorowanie zaangażowania wydatków budżetowych i uzgadnianie z merytorycznym referatem urzędu wydatków budżetowych na zamówienia publiczne;

10) przygotowywanie, kompletowanie dokumentacji, przeprowadzanie konkursów ofert i ich rozliczanie.

 

VI. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

1. Miejsce pracy – Urząd Gminy Baruchowo, Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa, teren gminy Baruchowo.

2. Godziny pracy według czasu pracy określonego w regulaminie pracy jednostki.

3. Lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym będzie świadczona praca zlokalizowane jest na parterze, na który prowadzą schody; brak windy w budynku.

4. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy pomieszczeniami referatu i budynku Urzędu Gminy oraz poza siedzibą Urzędu – na terenie gminy.

5. Praca wymaga kontaktu z klientami i w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.

6. Obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie), obsługa sprzętu biurowego, praca z dokumentami.

 

VII. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił mniej niż 6%.

 

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2) własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wymagane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające dotychczasowy staż pracy;

6) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku;

9) kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany złożyć kserokopię (potwierdzoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) niepełnosprawność;

10) własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

 

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Baruchowo, Baruchowo 54 (sekretariat, pok. nr 8) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo z dopiskiem na kopercie:

„Nabór na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2024 r. do godz. 14.00

(decyduje data wpływu do Urzędu).

2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Baruchowo (Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 lipca 2022r.).

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

1) ocena formalna dokumentów aplikacyjnych;

2) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

3. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo (www.bip.baruchowo.p) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

4. Przewidywany termin nawiązania stosunku pracy - od 10 lipca 2024 r.

 

Z up. Wójta Gminy Baruchowo

Joanna Gawłowska