Baruchowo, 2024.02.23

 

WÓJT GMINY BARUCHOWO

ogłasza w dniu 23 lutego 2024 roku

konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo

w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku

skierowany do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Baruchowo.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. Realizacja zadania w zakresie rozwoju sportu w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Baruchowo w 2024 roku sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Baruchowo. Celem publicznym z zakresu sportu, jaki Gmina Baruchowo zamierza osiągnąć jest w szczególności poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Baruchowo do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.
 2. Wysokość środków budżetowych na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Baruchowo w 2024 roku wynosi łącznie do 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
 3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 4. Dotacja celowa ma służyć realizacji celu publicznego i jest przeznaczona w szczególności na:
   - realizację programów szkolenia sportowego;
   - zakup sprzętu sportowego;
   - pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
   - pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
   - sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Udzielenie dotacji celowej odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Gminy. W otwartym konkursie mogą wziąć udział kluby sportowe, o których mowa w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2023 poz. 2048) oraz Uchwale Nr III/12/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011r. Nr 13, poz. 105) działające na obszarze Gminy Baruchowo, nie działające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia, które zrzeszają zawodników posiadających licencję, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
 2. Otwarty konkurs ofert odbywa się przy uwzględnieniu zasad określonych w Uchwale Nr III/12/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 5. Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transzach, przy czym uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.
 6. Z klubem sportowym, któremu przyznana zostanie dotacja sporządza się na czas realizacji zadania umowę w formie pisemnej.
 7. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania powinna nastąpić od dnia podpisania umowy do 30.11.2024r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
 4. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Baruchowo.
 5. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone będą w zawartej umowie.

IV. Miejsce, termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać na formularzu, który można pobrać ze strony www.bip.baruchowo.pl - zakładka „Konkursy”lub osobiście w Urzędzie Gminy Baruchowo, pokój nr 5.
 2. Do oferty należy dołączyć w szczególności:
 3. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania ofert;
 4. aktualny statut;
 5. merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za poprzedni rok;
 6.  szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
 7.  termin i miejsce realizacji zadania;
 8. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;
 9.  informację o wcześniejszej działalności klubu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 10. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zdania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
 11. dokumenty potwierdzające, iż oferta złożona została przez uprawniony podmiot.
  1. W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
   1. Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Baruchowo w różnych dyscyplinach sportowych w 2024 roku” w terminie do 11 marca 2024 roku do godz. 10:00 w pok. nr 4 Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo lub przesłać pocztą na podany powyżej adres. 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2024 roku w Urzędzie Gminy Baruchowo o godz. 10:15.
 2. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
 3. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
  1. kryterium formalne(możliwość realizacji zadania przez klub sportowy) - sposób oceniania kryterium: spełnia/nie spełnia
   1. Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?
   2. Czy oferta została złożona w terminie?
   3. Czy oferta jest podpisana przez osoby umocowane do reprezentacji?
   4. Czy z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie?
 4. Kryterium merytoryczne– sposób oceniania kryterium: poprzez przyznanie punktacji w skali 1-5 do każdego kryterium:

1.  kalkulację kosztów realizowanego zadania;

2.  jakość realizowanego zadania i kwalifikacje osób je realizujących;

3. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;

4. dotychczasowe doświadczenie we współpracy z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień;

5.  promocję gminy poprzez sport.

 1. Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacji podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia.
 2. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baruchowo, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, na stronie internetowej Gminy Baruchowo oraz dostarczona wnioskodawcom.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Wójt Gminy Baruchowo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

- wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;

- dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Baruchowo oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.