CID: 9EA9-4BC9

Sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji 1)

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Opis

1.

Rok referencyjny

2020-2023

2.

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

3.

Kod strefy2)

PL0404

4.

Kod programu ochrony powietrza3)

PL0404PM10dBaPa_2018

5.

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza

http://bip.baruchowo.pl/?c=1420

6.

Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

Urząd Gminy w Baruchowie

7.

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

- 54\-, Baruchowo, 87-821 Baruchowo

8.

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

Joanna Ormińska-Safandowska

9.

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

054 2845 611 wew. 32

10.

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

srodowisko@baruchowo.pl

11.

Uwagi

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych


 

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

PL0404_ZSO

2.

Tytuł

Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub kotłami na ogrzewanie gazowe, elektryczne, zasilanymi olejem opałowym, OZE lub kotłami węglowymi/na biomasę spełniającymi wymagania ekoprojektu w budynkach mieszkalnych, lokalach, budynkach użyteczności publicznej, budynkach usługowych, produkcyjnych i handlowych. Prowadzenie działań termomodernizacyjnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w których dokonywana jest wymiana urządzeń grzewczych.

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

lipiec 2020 - lipiec 2023

8.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

9.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

10.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu

Miasto / ulica Baruchowo; Boża Wola; Czarne; Czarne-Nadleśnictwo; Goreń Duży; Goreń Nowy; Grodno; Kurowo-Kolonia; Kurowo-Parcele; Kłotno; Lubaty; Okna; Patrowo; Skrzynki; Trzebowo; Zakrzewo; Zakrzewo-Parcele; Zawada-Piaski; Świątkowice; Śwoątkowice

Liczba nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub lokali, które wykorzystują niskoemisyjne lub zeroemisyjne źródła ciepła [szt.]

10

 

Liczba zlikwidowanych kotłów na paliwo stałe [szt.]

75

 

Liczba [szt.] budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których została dokonana:

likwidacja kotła węglowego - podłączenie do sieci cieplnej

0

zmiana paliwa węglowego na gazowe

27

instalacja pompy ciepła

31

zmiana kotła na nowy kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany ręczne

0

zmiana kotła na nowy kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany automatycznie

7

zmiana kotła na nowy kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany ręcznie

0

zmiana kotła na nowy kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany automatycznie

8

zmiana ogrzewania węglowego na elektryczne

0

zmiana paliwa węglowego na olejowe

0

termomodernizacja i zmiana paliwa na gazowe

7

termomodernizacja i zmiana paliwa na olejowe

0

termomodernizacja i zmiana kotła na węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, ręczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, automatyczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, ręczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, automatyczny

3

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez podłączenie do sieci cieplnej

0

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez podłączenie pompy ciepła

7

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez zastosowanie ogrzewania elektrycznego

0

 

Powierzchnia [m2] budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których została dokonana:

likwidacja kotła węglowego - podłączenie do sieci cieplnej

0

zmiana paliwa węglowego na gazowe

2897

instalacja pompy ciepła

5736

zmiana kotła na nowy kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany ręczne

0

zmiana kotła na nowy kocioł węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany automatycznie

2511

zmiana kotła na nowy kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany ręcznie

0

zmiana kotła na nowy kocioł na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, zasilany automatycznie

1045

zmiana ogrzewania węglowego na elektryczne

0

zmiana paliwa węglowego na olejowe

0

termomodernizacja i zmiana paliwa na gazowe

890

termomodernizacja i zmiana paliwa na olejowe

0

termomodernizacja i zmiana kotła na węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, ręczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na węglowy spełniający wymagania ekoprojektu, automatyczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, ręczny

0

termomodernizacja i zmiana kotła na biomasę spełniający wymagania ekoprojektu, automatyczny

570

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez podłączenie do sieci cieplnej

0

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez podłączenie pompy ciepła

1348

termomodernizacja i likwidacja kotła węglowego poprzez zastosowanie ogrzewania elektrycznego

0

 

11.

Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego  w programie (Mg/rok)

Całkowita szacunkowa redukcja emisji [kg/rok]

PM10

7,36

 

B(a)P

0,003567

 

12.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 5301555,37

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

375152,37

Środki WFOŚiGW

526155,33

Środki NFOŚiGW

397523,87

Fundusze unijne RPO

291659,40

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

13.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 1190397,74

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

84235,76

Środki WFOŚiGW

118141,58

Środki NFOŚiGW

89259,00

Fundusze unijne RPO

65488,46

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Uwagi

 


 

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

PL0404_EE

2.

Tytuł

Edukacja ekologiczna

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom: zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza; wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza oraz informowanie mieszkańców o zakazach związanych z postępowaniem z odpadami oraz wynikających z uchwały antysmogowej.

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

wrzesień 2020 - lipiec 2023

8.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

długoterminowe

9.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

10.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu

Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [szt.]

4

 

Liczba przeprowadzonych kampanii [szt.]

5

 

Liczba przeprowadzonych akcji szkolnych [szt.]

9

 

Liczba przeprowadzonych konferencji [szt.]

0

 

Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi [szt.]

770

 

Liczba przygotowanych materiałów edukacyjnych [szt.]

7

 

11.

Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego  w programie (Mg/rok)

Nie dotyczy

12.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 1150,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

1000,00

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

13.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 258,22

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

224,54

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Uwagi

 


 

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Kod działania naprawczego4)

PL0404_KPP

2.

Tytuł

Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów

3.

Kod sytuacji przekroczenia 5)

Nie dotyczy

4.

Opis

Działalność kontrolna w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach, wypalania traw i łąk oraz przestrzegania zapisów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej, o której mowa w art. 96 ustawy POŚ.

5.

Nazwa i kod strefy2)

strefa kujawsko-pomorska PL0404

6.

Obszar

Baruchowo gm. wiejska 0418022

7.

Termin zastosowania

grudzień 2020 - lipiec 2023

8.

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia

krótkoterminowe

9.

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

10.

Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w roku zakończenia programu

Liczba przeprowadzonych kontroli [szt.]

20

 

Liczba popełnionych wykroczeń [szt.]

0

 

Liczba udzielonych pouczeń [szt.]

18

 

Liczba wystawionych mandatów [szt.]

0

 

Liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]

0

 

11.

Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego  w programie (Mg/rok)

Nie dotyczy

12.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w PLN), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 0,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [PLN]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

13.

Wysokość całkowita poniesionych kosztów (w EUR), źródła finansowania

Szacunkowy koszt: 0,00

 

Źródło dofinansowania

Wartość [EUR]

Środki własne JST

0,00

Środki WFOŚiGW

0,00

Środki NFOŚiGW

0,00

Fundusze unijne RPO

0,00

Fundusze unijne POIŚ

0,00

Inne

0,00

 

14.

Uwagi

 


 

 

Podsumowanie kosztów realizacji działań naprawczych

 

PLN

EUR

Szacunkowa wysokość całkowita kosztów, w tym:

5302705,37

1190655,96

Środki własne JST

376152,37

84460,30

Środki WFOŚiGW

526155,33

118141,58

Środki NFOŚiGW

397523,87

89259,00

Fundusze unijne RPO

291659,40

65488,46

Fundusze unijne POIŚ

0,00

0,00

Inne

0,00

0,00

Podsumowanie efektów ekologicznych

Nazwa substancji

Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]

PM10

7,36

PM2,5

0,00

B(a)P

0,003567

Benzen

0,00

Arsen

0,00

Nikiel

0,00

SO2

0,00

NOx

0,00

CO

0,00

NMLZO

0,00

Objaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania końcowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania końcowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:
a) kod kraju (dwa znaki: PL),
b) kod województwa (dwa znaki),
c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),
d) kod strefy,
e) symbol zanieczyszczenia,
f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,
g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).
Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.
Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.
Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. – dla roku referencyjnego – 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

6) Zakres informacji do uwzględnienia w sprawozdaniu końcowym z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, o których mowa w pkt 2 poz. 12 i 13, nie dotyczy urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego.

 

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych 1)

 

 

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych