PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY LIV SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

DNIA 16 LISTOPADA 2023 R.

 

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2023.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2023-2034.
  3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Baruchowo na lata 2024-2027.
  4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
     i o wolontariacie na rok 2024” .
  5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
    i wynagrodzenia za inkaso.