Baruchowo dnia: 2023-11-02

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Wyposażenie pomieszczeń budynku wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

Numer referencyjny:

IBR.271.15.2023.KG

 

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Część nr 1: Wyposażenie pomieszczeń budynku wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

M Smart Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

al. Adama Mickiewicza 10

90-050 Łódź

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 615 514.14 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która spełniła wszystkie warunki określone zapisami SWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SWZ.

 

 

 

Część nr 2: Wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych znajdujących się budynku wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

Moje Bambino Sp. z o.o.

Graniczna 46

93-428 Łódź

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 44 565.36 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która spełniła wszystkie warunki określone zapisami SWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SWZ.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Część zamówienia

Wykonawca

Kryterium - punktacja

Razem

1 - Wyposażenie pomieszczeń budynku wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

M Smart Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

al. Adama Mickiewicza 10

90-050 Łódź

1 - Cena - 60.00

2 - Termin wykonania - 0.00

  60,00

2 - Wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych znajdujących się budynku wielopokoleniowego centrum w niezbędny sprzęt, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie".

Moje Bambino Sp. z o.o.

Graniczna 46

93-428 Łódź

1 - Cena - 60.00

2 - Termin wykonania - 40.00

  100,00

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia oferty

1

Tronus Polska                     Sp. z o.o.

Ordona 2a

01-237 Warszawa

Oferta odrzucona w zadaniu 1, 2, 3 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę na formularzu, który został poddany edycji tj. nie zawiera wszystkich elementów wymaganych w SWZ, w tym jednego z najważniejszych, który zgodnie z rozdziałem 22 SWZ pkt. 22.2 jest terminem realizacji i podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Oferta jest zatem niepełna, a uzupełnianie kluczowych danych, na podstawie których następuje ocena nie jest możliwe po terminie składania ofert. Ponadto w formularzu oferty nie uwzględniono podziału na zadania, z podsumowaniem kwot przeznaczonych na poszczególne zadania.

2

ABEX REKREACJA  sp. z o.o.

aleja Walentego Roździeńskiego 188

40-203 Katowice

Oferta odrzucona w zadaniu 3 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium na zadanie, w wysokości 2000,00 zł. Formy wniesienia wadium określono w Rozdziale 16 pkt. 16.2 SWZ. Jedną z form wniesienia wadium była forma pieniężna w postaci przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W pkt. 16.2 SWZ zastrzeżono, że wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, określonego w rozdziale 19 SWZ tj. 12.10.2023r. godzina 10:00 (zmieniony w dniu 10.10.2023r na 18.10.2023r). Wykonawca był zobowiązany wnieść wadium w taki sposób, aby przed terminem składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. Z wydruku historii rachunku Zamawiającego wynika, że środki tytułem wadium nie wpłynęły w wymaganym terminie, tym samym należy uznać, że wadium nie zostało wniesione, a oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

4

PH ENERGIA S.C.             P. WIELGO                        H. WIDOMSKI

Warszawska 151

25-547 Kielce

Oferta odrzucona w zadaniu 2 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę na formularzu, który został poddany edycji tj. nie zawiera wszystkich elementów wymaganych w SWZ, w tym jednego z najważniejszych, który zgodnie z rozdziałem 22 SWZ pkt. 22.2 jest terminem realizacji i podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Oferta jest zatem niepełna, a uzupełnianie kluczowych danych, na podstawie których następuje ocena nie jest możliwe po terminie składania ofert.

Zamawiający