Baruchowo dnia: 2023-10-30

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:

Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Skrzynki

Numer referencyjny:

IBR.271.19.2023.KG

 

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KŁÓBCE

KŁÓBKA 18A

87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 552 500.00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która spełniła wszystkie warunki określone zapisami SWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w SWZ.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

 

Łączna liczba punktów

1

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KŁÓBCE

KŁÓBKA 18A

87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

  60,00

  40,00

 

  100,00

 

Zamawiający