PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY LII SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

DNIA 12 WRZEŚNIA 2023 R.

 

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2023.
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2023-2034.
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2023/2024.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baruchowo na nieruchomość stanowiącą własność prywatną.
 8. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej części drogi gminnej oznaczonej nr 191011C w miejscowości Skrzynki, gmina Baruchowo.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Gminy Baruchowo, położonej w miejscowości Kurowo Parcele oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości na rzecz dotychczasowego  najemcy.
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu skateparku" powstałego w ramach realizacji operacji „Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie”.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Świątkowicach".
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu placu zabaw" powstałego na  terenie Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie.
 14. Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie zespołu dworsko – parkowego w Baruchowie.