W sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2004r. i udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy

Data uchwały:
2005-03-31

Numer uchwały:
XXV/158/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.