Baruchowo, 2022.01.18  

IBR.6220.3.7.2021

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz.2373 ze zm.), w związku z art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),

Wójt Gminy Baruchowo

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.01.2022r. została wydana decyzja nr IBR.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 229/2, 236/92 w obrębie Baruchowo, Gmina Baruchowo”.

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 8.00 do 15.00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 18.01.2022r.

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo.
  4. a/a.