Baruchowo, 2021.11.29

IBR.6220.4.5.2021                             

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz wystąpieniu do RDOŚ w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku

i PPIS we Włocławku o wydanie opinii

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1 oraz art.74 ust 3 i ust. 3c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 29.11.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek z dnia 19.11.2021r. (wpł. 24.11.2021r.), złożony przez SH13 Sp. z o.o., ul. I. Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 52/4 i 52/6 obręb Grodno, gmina Baruchowo”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 uouioś dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust. 1 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 64 uouioś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz w miejscu planowanej inwestycji  – tablica ogłoszeń sołectwa Baruchowo.

 

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 29.11.2021r.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Grodno i Boża Wola,
  4. UG-a/a.