Baruchowo, 2021.11.29

IBR.6220.1.11.2021

                             

Obwieszczenie o wpłynięciu opinii z PPIS we Włocławku i Zarządu Zlewni we Włocławku, postanowienia RDOŚ w Bydgoszczy oraz o zakończeniu zbierania materiałów

 

Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) w związku art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam,

o zakończeniu zbierania materiałów w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, na wniosek z dnia 18.06.2021r, (wpływ do tut. urzędu 21.06.2021r.) uzupełniony w dniu 02.07.2021r. złożony przez Czesława Ogłodzińskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o nazwie „Energia Przyszłości”  o mocy 1,2 MW i powierzchni nie przekraczającej 2,60 ha, linii kablowych SN i  NN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek nr 148 i 149 położonych w obrębie geodezyjnym 0013 w miejscowości Świątkowice, gmina Baruchowo”.

Zawiadamiam o wpłynięciu opinii od Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Stosownie do treści art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie, w tym z w/w opiniami i postanowieniem, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów  i materiałów, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące  się w aktach sprawy. 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 29.11.2021r.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Świątkowice,
  4. UG-a/a.