Projekty uchwał na obrady XXXII Sesji Rady Gminy Baruchowo

dnia 30 listopada 2021 r.

 

 1. Projekt Uchwały Nr XXXII.241.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2021.
 2. Projekt Uchwały Nr XXXII.242.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2021-2031.
 3. Projekt Uchwały Nr XXXII.243.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.
 4. Projekt Uchwały Nr XXXII.244.2021 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Baruchowo w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Projekt Uchwały Nr XXXII.245.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości, których dotyczy zmiana rodzaju miejscowości.
 6. Projekt Uchwały Nr XXXII.246.2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
 7. Projekt Uchwały Nr XXXII.247.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości.
 8. Projekt Uchwały Nr XXXII.248.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Projekt Uchwały Nr XXXII.249.2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.
 10. Projekt Uchwały Nr XXXII.250.2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Projekt Uchwały Nr XXXII.251.2021 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 12. Projekt Uchwały Nr XXXII.252.2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baruchowo.
 13. Projekt Uchwały Nr XXXII.253.2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Baruchowo.
 14. Projekt Uchwały Nr XXXII.254.2021 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Gminy Baruchowo.