Baruchowo, 2021.11.15

IBR.6220.4.26.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o odwieszeniu postępowania i wystąpieniu do

RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie określenia warunków realizacji przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art.74 ust. 3, art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz.247 ze zm.),zwanej dalej w skrócie uouioś

 

zawiadamiam,

że 15 listopada 2021 roku wydane zostało postanowienie nr IBR.6220.4.24.2020 dotyczące odwieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Zawada – Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych”, przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gm. Baruchowo.Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Kopalni Żwiru i Piasku SAND-POL Konrad Gawłowski, Kurowo – Kolonia 7, 87-821 Baruchowo.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 uouioś Wójt Gminy Baruchowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Stosownie do  art. 21 ust. 1 w/w ustawy dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.  W myśl art. 33 ust 1 pkt 5,6,7,i 8 organ Wójt Gminy Baruchowo informuje wszystkie zainteresowane strony, iż mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz złożyć uwagi i wnioski pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 w godzinach urzędowania od 8:00 do godziny 14:00. Wnioski i uwagi można składać do 15 grudnia 2021r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Baruchowo.

 Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo oraz w miejscu planowanej inwestycji  – tablica ogłoszeń sołectwa Zawada-Piaski.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 15.11.2021r.

 

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo:
    www.bip.baruchowo.pl
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo
  3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawada-Piaski.
  4. a/a.