Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Baruchowo prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).


Sposób prowadzenia i udostępniania danych zawartych w rejestrze:
 

1. Rejestr instytucji kultury oraz księgi rejestrowe instytucji prowadzone są w wersji elektronicznej.

2. Wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze dokonuje Sekretarz Gminy Baruchowo.

3. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się na stronie organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

5. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

6. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

7. Organizator wydaje urzędowo poświadczony odpis z rejestru instytucji kultury każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

9. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

11.  Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (art. 4 ustawy o opłacie skarbowe).

12. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gminy Baruchowo, Bank Spółdzielczy Kowal, nr 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005 lub w kasie Urzędu.

 

Stanisław Sadowski
Wójt Gminy Baruchowo