Projekty uchwał na obrady XXVIII sesji Rady Gminy Baruchowo

dnia 18 czerwca 2021 r.

 

 

  1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
  2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
  3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baruchowo za rok 2020.