Baruchowo, 2021.05.28

IBR.6220.4.19.2020                             

Obwieszczenie

o ponownym wystąpieniu do RDOŚ w Bydgoszczy i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku

we Włocławku o wydanie opinii

 

W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku nr KO411.1715.2020, KO 411.1984.2020 z dnia 21.12.2020r. Wójt Gminy Baruchowo na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i ust. 3c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 28.05.2021r. Wójt Gminy Baruchowo w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Zawada – Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych, przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gm. Baruchowo”, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.735) zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 28.05.2021r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczeniena tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zawada - Piaski,
  4. UG-a/a.

Z up. Wójta
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta