ZARZĄDZENIE NR 1.2021


Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie z dnia 29.03.2021r.
w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie 
 

Na podstawie art. 130 ust.  2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz.U.2019 r. poz. 1040 z póź. zm.)  oraz § 8 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie nadanego Uchwałą nr V/32/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 marca 2007r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustanawiam dzień 02 kwietnia 2021r.   dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie za święto przypadające w sobotę, w dniu 1 maja 2021r.

§ 2

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.