Baruchowo dnia: 2020-12-16

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

[nazwa zamawiającego, adres]

 

Pismo: IBR.271.29.2020.KG/1                                                                                     

 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem w roku 2021 – znak sprawy IBR.271.29.2020.KG.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

W SST podana jest pozycja:

Obrzeże betonowe szare (o wymiarach 6X20x50) - kolor szary

Czy dopuszczalny jest wymiar 6x20x100, który jest standardem?

Jednostką rozliczeniową jest 1 mb a większość producentów ma wymiar 6x20x100

 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza obrzeża betonowe szare o wymiarach 6x20x100 cm.

 

                                                 

                                        Zamawiający