Baruchowo, 2020.10.02

IBR.6220.4.12.2020


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020r., poz.283 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.),

 

Wójt Gminy Baruchowo  

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.10.2020r. została wydana decyzja nr IBR.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zawada – Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych”, przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gm. Baruchowo.

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono na wniosek Kopalni Żwiru i Piasku SAND-POL Konrad Gawłowski, Kurowo – Kolonia 7, 87-821 Baruchowo.
 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach  od 8.00 do 15.00. Stosownie do treści art. 129 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,  iż od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo, w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 02.10.2020r.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo
3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zawad-Piaski.
4. a/a.