Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja miejscowości Baruchowo

 

(  zamieszczone w BZP w dniu 22/09/2020, nr ogłoszenia: 588260-N-2020)

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

 

Tekst zmieniony

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst

W ogłoszeniu jest:

W ogłoszeniu powinno być:

1.2

"Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 5.000.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 5.000.000,00 zł".

"Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 3 500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 5.000.000,00 zł".

1.3

"Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wartości minimum 5.000.000,00 zł brutto każda".

"Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na budowie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wartości łącznej minimum 10.000.000,00 zł brutto".

 

Tekst dodany

 

Miejsce, w którym należy dodać

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

 

 

 

 

 

 Baruchowo dnia: 2020-10-01