Baruchowo dnia: 2020-09-18

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

 

Pismo: IBR.271.15.2020.MH/4                                                                                                     

 

  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej – znak sprawy IBR.271.15.2020.MH.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1

1. W nawiązaniu do treści SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58§1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

3. Prosimy o potwierdzenie, że skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej lub technicznej nie obciążają wykonawcy zamówienia. Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie ma obowiązku sprawdzania rzetelności i prawidłowości rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 651 kc, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli znajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Na gruncie tego przepisu Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 27 marca 2000r. w sprawie III CKN 629/98, wskazał jednoznacznie, iż został w nim nałożony na wykonawcę robót budowlanych obowiązek niezwłocznego zawiadomienia inwestora o tym, że dostarczona dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, a także o tym, że wystąpiły inne okoliczności mogące przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Natomiast z brzmienia art. 651 k.c. nie sposób wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.

4. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku wykonania ich przebudowy lub naprawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym przyjęty zakres do wyceny na podstawie opisu przedmiotu zamówienia jakim jest dokumentacja projektowa, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

6. Prosimy o potwierdzenie, że podczas prowadzenia robot ziemnych Zamawiający nie wymaga obecności archeologa, a ewentualne koszty obsługi archeologicznej w przypadku natrafienia na znalezisko o znaczeniu historycznym. pokryje Zamawiający.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmiana terminu ( tj. w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robot, utrzymania placu budowy itd.).

8. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentacja projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

9. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnień międzybranżowych, a wszelkie koszty związane z robotami dodatkowymi wynikającymi z braku koordynacji międzybranżowej pokryje Zamawiający.

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu objętego realizacji przedmiotu zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy.

11. Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

12. Prosimy o doprecyzowanie, iż Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z wyłączeniem urządzeń wbudowanych i zamontowanych przez Wykonawcę, których termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata.

13. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na wskaźnikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS. Powyższą prośbę uzasadniamy stosunkowo długim okresem realizacji kontraktu i nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztów realizacji zamówienia. W przypadku braku takiego rozwiązania, oferenci zmuszeni będą uwzględnić w cenie założenia dotyczące wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wpłynie na zaoferowanie ceny wyższej, niż wynikałoby to z waloryzacji opartej o wskaźniki GUS.

14. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku niezależnego od Wykonawcy wzrostu kosztów realizacji zamówienia, który wystąpił w okresie jego realizacji. Powyższy mechanizm obejmować powinien, w szczególności, wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu obciążeń o charakterze publicznoprawnym.

15. Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu usunięcia wad i usterek poprzez uwzględnienie dodatkowej klauzuli, że termin nie może być krótszy, niż "technologicznie możliwy". Brak takiego wskazania prowadzić może do kurialnych sytuacji, w których Wykonawca w wyznaczonych umową ramach czasowych nie jest w stanie usunąć powstałych wad w sposób prawidłowy, przez co będzie, siłą rzeczy, zmuszony będzie to naruszenia umowy - wykonania napraw w sposób wadliwy lub zapłaty zastrzeżonych przez Zamawiającego kar umownych. Brak powyższego zapisu w sposób jaskrawy zaburza równowagę kontraktową stron.

16. Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót dotyczy wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Wady nieistotne, czyli nieumożliwiające użytkowania pozwalają na właściwe korzystanie z przedmiotu umowy i nie powinny stanowić przeszkody do odbioru i zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostać zaprotokołowane i usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie mogą blokować wypłaty wynagrodzenia. Pragniemy wskazać, że pojęcie protokołu końcowego "bezusterkowego" narusza wskazane w dalszej części pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy możliwe będzie dopiero wówczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiającego, a będzie to mieć miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadające się do usunięcia, czyli po odbiorze bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez ukształtowanie treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego właściwość (naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz równowagi stron i prowadzący do nadużycia własnych praw podmiotowych. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlanego wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zwracam uwagę, że powyższy przepisów mówi o "odbiorze robót" a nie o "bezusterkowym odbiorze robót". Odmowa odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania. Odmowy odbioru robót i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki, gdyż taka sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rękojmi. Postanowienie przeciwne skutkowałoby tym, że każde odstępstwo od stanu idealnego dawałoby inwestorowi prawo do praktycznie nieorganicznej odmowy odbioru. Naruszałoby to równowagę między stronami (inwestor - wykonawca) pozostawiając tego ostatniego w niepewności w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Z tych względów postanowienia takie byłoby sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzględnie nieważne. Na poparcie swoich twierdzeń Wykonawca odsyła do wyroku SA w Gdańsku (V Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w którym Sąd zważył: "Należy zgodzić się z poglądem, że odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., I ACA 1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W świetle art. 547 KC odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o "bezusterkowym" odbiorze robót. Wskazując na konieczność odbioru "bezusterkowego" skarżący statuuje przesłankę, której w zapisie ustawowym nie ustanowiono". Analogiczny pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 września 2016 r., sygn.. akt V ACa 935/15: "Ujawnienie wad budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót, a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi (por. wyroki Sądu najwyższego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07; z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Umownemu obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada obowiązek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. (…) W świetle art. 647 KC odbiór należy do obowiązków zleceniodawcy i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek, bowiem przepis odwołuje się do "odbioru robót", a nie "bezusterkowego obioru robót". Z chwilą odbioru robót przedmiotu umowy realizuje się prawo wykonawcy do żądania wypłaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, co do zasady, stwierdzenie zauważonych usterek". Identyczną ocenę zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny w orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczając w wyroku obszerny wywód: "Otóż, odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. W świetle ugruntowanego już w orzecznictwie poglądu, zgłoszenie do odbioru przez wykonawcę robót budowlanych, które spełniają cechy zamówienia określone w umowie, chociaż zawierają pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC Inwestor może uchylić się od tego obowiązku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie wykonawcy nieskutecznym (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r., CSK 21/12 oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 124/14). Podnosi się przy tym, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych robót od braku jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką odmowę (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2016 r. I AcA 138/16). Również w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sąd Najwyższy wskazał, że wynikającego z art. 647 KC obowiązku inwestora odbioru robót nie można sprowadzać do sytuacji, w której odebranie ma dotyczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego od wad. Przyjmuje się, że projekt i zasady wiedzy technicznej powołane w przepisie art. 647 KC stanowią kompromis między tym, co możliwe i konieczne w budownictwie, uwzględniają interes publiczny i prywatny użytkownika i tym samym stanowią kryterium dopuszczalności modyfikacji wymagań odnośnie do jakości obiektu budowlanego. Inwestor może bowiem skutecznie dochodzić usunięcia stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania. Inwestor może natomiast skutecznie dochodzić usunięcia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie wpływa na obowiązek odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane." W związku z powyższym, utrzymywanie podobnych postanowień we wzorze umowy w obecnym brzmieniu stanowi działanie naruszające przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 5 i 647 KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowień poprzez doprecyzowanie, iż podstawą do odmowy dokonania odbioru końcowego będą jedynie wady istotne.

17. Zwracam się z wnioskiem o usunięcie z projektu umowy zapisów sugerujących, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową i nie wnosi żadnych uwag do dokumentacji i warunków realizacji zamówienia. Zwracam uwagę na fakt, że to obowiązkiem Zamawiającego jest opisać prawidłowo przedmiot zamówienia, zatem na tym etapie ocena udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie jest obowiązkiem wykonawcy. Formułowanie oczekiwań i wymogów, by wykonawca w stosunkowo krótkim czasie pomiędzy ogłoszeniem konkursu a złożeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikował szczegółowo dokumentację projektową jest oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawą PZP i orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na potwierdzenie powyższego przywołać można między innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09: "Ewentualne złożenie oświadczenia na etapie postępowania przetargowego i podpisania umowy o prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dokumentacji przy składaniu tego oświadczenia nakłada na Wykonawcę obowiązek merytorycznej kontroli przyjętych w projekcie założeń i obliczeń" lub wyrok KIO z 9 października 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: "Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający". W związku z powyższym, proszę o usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisów nakładających na Wykonawcę dodatkowe obowiązki, które są bezskuteczne jako sprzeczne z naturą prowadzonego postępowania.

18. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zakresie warunków płatności z tytułu realizacji zamówienia publicznego poprzez wyeliminowanie postanowień niezgodnych z regulacjami rangi ustawowej w zakresie terminu wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej. Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych lub budowlano-montażowych wskazany jest w sposób jednoznaczny w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący. Powyższe oznacza, że Zamawiający nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w tym zakresie polegających na uzależnieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek formalności, np. związanych z dokonaniem odbioru robót przez Zamawiającego. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych "za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym - w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części - wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)". Powyższe wpływa na termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia należnego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych "Wykonawca ma bowiem obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiający obowiązany jest tę fakturę przyjąć bez względu na ewentualne zastrzeżenia co do nienależytego wykonania części/całości zamawianych robót" (źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-wsprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dla-uslugbudowlanych-lub-budowlano-montazowych). W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z treścią wniosku, proszę o wskazanie podstawy prawnej warunkującej moment powstania obowiązku wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montażowe, od spełnienia jakichkolwiek przesłanek niewymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1. Zamawiający informuję, że rozpatrując podane w pytaniu zagadnienia będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad.2. Zamawiający informuję, że rozpatrując podane w pytaniu zagadnienia będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad.3. Zamawiający informuję, że rozpatrując podane w pytaniu zagadnienia będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad.4. Zamawiający informuję, że rozpatrując podane w pytaniu zagadnienia będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad.5. Zamawiający informuję, że rozpatrując podane w pytaniu zagadnienia będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad.6 Działka leży poza strefami ochrony konserwatorskiej i nie podlega dodatkowym uzgodnieniom. Zamawiający nie wymaga obecności archeologa.

Ad.7. Zamawiający informuję, że rozpatrując podane w pytaniu zagadnienia będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad.8.  Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację która posiada.

Ad.9. Zamawiający potwierdza, że dokonano uzgodnień międzybranżowych, oraz że w sprawie rozliczenia robót dodatkowych postąpi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Ad.10. Zamawiający potwierdza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ad.11. Zamawiający potwierdza, że dysponuje aktualnymi i ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do  wykonania zamówienia.

Ad.12.Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji zgodnie ze SIWZ oraz ofertą przetargową na wszystkie elementy i urządzenia.

Ad.13. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Ad.14. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Ad.15. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Ad.16. Zamawiający informuję, że rozpatrując podane w pytaniu zagadnienia będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad.17. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Ad.18. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie

Pytanie nr 2

1. W przedmiarach nie uwzględniono zakupu i montażu drzwi wewnętrznych (np. do łazienek), czy zatem należy je uwzględnić przy wycenie?

2. W przedmiarach nie zostały uwzględnione parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Czy zatem należy uwzględnić je w wycenie, a jeżeli tak to z jakiego materiał i w jakiej ilości?

3. Przedmiar nie zawiera pozycji związanej z zakupem i montażem wkładu kominowego kwasoodpornego. Czy należy zatem uwzględnić wkład kominowy podczas dokonywania wyceny?

4.  Przedmiar nie obejmuje pozycji na zakup i montaż luster łazienkowych. Czy należy je skalkulować?

5.  Dokumentacja nie precyzuje w jaki sposób montowane są umywalki w łazienkach i pomieszczeniu pomocniczym kuchni. Z rysunków wynika, że przewidziane są blaty pod umywalkami, co nie zostało uwzględnione w przedmiarze.

6. Czy w przedmiarze robót zostało uwzględnione ułożenie płytek ściennych w dużej Sali do wysokości parapetów? Załączony obmiar wydaje się być zaniżonym.

7. Dokumentacja uwzględnia wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Nie zostało jednak określone, która łazienka ma być przystosowana dla niepełnosprawnych, co w oczywisty sposób wpływa na sposób jej wykonania.

8. Na rysunku kotłowni pokazano schemat rozwiązania gdzie widać 3 zespoły pomp, w tym 2 z mieszaczami sterowanymi pogodowo. Czy jest to tylko schemat ideowy ściągnięty z Internetu, czy tak należy rzeczywiście wykonać. Przypominam, że w przedmiarach robót i w wykazie materiałów kotłowni nie są ujęte materiały główne, które widać na schemacie kotłowni. Różnice są fundamentalne.

9. W przedmiarach ujęto 2 sztuki nagrzewnicy wodnej, natomiast na rysunku zaznaczono jedną. Ile zatem sztuk należy przyjąć w wycenie?

10. Czy zasobnik c.w.u. przewiduje się wyłącznie elektryczny, bez możliwości podgrzewania przez kocioł pellet?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy, zawierający zakres rzeczowy ułatwiający wyliczenie ceny. W przypadku rozbieżności ilościowej pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem, podstawą do ustalenia ilości jest zawsze projekt budowlany.

Zamawiający zgodnie z projektem budowlanym oraz SIWZ wymaga wymiany stolarki drzwiowej wraz z montażem ościeżnic.

Ad.2. Zgodnie z projektem budowlanym oraz SIWZ w wycenie należy uwzględnić nowe parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, oraz wymianę parapetów wewnętrznych w dużej Sali na parapety PCV.

Ad.3. Zgodnie z projektem budowlanym oraz SIWZ z kotłowni należy wyprowadzić komin kwasoodporny po zewnętrznej stronie budynku, tym samym winien on być ujęty w cenie.

Ad.4. W ofercie cenowej należy uwzględnić zakup i montaż luster w łazienkach na całej długości ściany ( min. 2,30 m).

Ad.5. Zamawiający wymaga montaż umywalek łazienkowych do ściany z półpostumentem.

Ad.6. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy, zawierający zakres rzeczowy ułatwiający wyliczenie ceny. W przypadku rozbieżności ilościowej pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem, podstawą do ustalenia ilości jest zawsze projekt budowlany. Zamawiający wymaga ułożenia płytek ściennych w dużej Sali zgodnie z projektem technicznym do wysokości parapetów podokiennych.

Ad.7. Zgodnie z projektem technicznym Zamawiający nie przewiduje wykonania łazienki dla osób   niepełnosprawnych, z uwagi na fakt iż jest to stan istniejący.

Ad.8. Zamawiający wymaga, by prócz podłączenia obiegu instalacji C.O., oraz obiegu nagrzewnicy jak pokazano na schemacie z kotła zasilony został również podgrzewacz C.W.U. wraz z pompą, zaworami i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Ad.9.  W wycenie należy przyjąć jedną nagrzewnicę zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ad.10. Wyjaśnienie w Ad.8.

Zamawiający