Baruchowo, 2020.06.04

IBR.6220.4.4.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz wystąpieniu do RDOŚ w Bydgoszczy i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku
o wydanie opinii

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i ust. 3c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 04.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek z dnia 01.06.2020 r. złożony przez Kopalnię Żwiru i Piasku SAND-POL Konrad Gawłowski, Kurowo – Kolonia 7, 87-821 Baruchowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Zawada – Piaski, metodą odkrywkową, bez środków strzałowych”. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198 w obrębie geodezyjnym Zawada Piaski, gm. Baruchowo.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.) zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 05.06.2020r.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
3. Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zawada - Piaski,
4. UG-a/a.