ZARZĄDZENIE NR 7.2020
WÓJTA GMINY BARUCHOWO
z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania
danych osobowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Baruchowo, zwaną dalej instrukcją, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Instrukcja, o której mowa w § 1 ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie wykorzystuje się systemy informatyczne służące przetwarzaniu danych osobowych.
  2. Z treścią instrukcji zobowiązani są zapoznać się wszyscy kierownicy referatów oraz pracownicy Urzędu Gminy korzystający z systemów informatycznych, służących przetwarzaniu danych osobowych.
  3. Załącznik do zarządzenia przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i nie podlega publikacji.

 

§ 3. Nadzór na przestrzeganiem postanowień instrukcji oraz stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Inspektor Ochrony Danych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.