Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2019-09-23

Pismo: IBR.271.17.2019.KG/4                                                                                                     

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-13 i 17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.      W umowie została wskazana gradacja ważności dokumentów kształtujących zobowiązania stron (par. 1 ust. 3), zgodnie z którymi w razie wystąpienia sprzeczności w kwestiach formalno-finansowych bierze się pod uwagę kolejno: umowę, SIWZ i ofertę wykonawcy. Umowie zostało wskazane, że wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a przekazanie placu budowy powinno nastąpić w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W ofercie tymczasem został zawarty zapis, który wskazuje, że Wykonawca ma podać termin realizacji prac uwzględniając, że ich rozpoczęcie nastąpi po dniu 01.03.2020 r.

Mając na względzie powyższe proszę o jednoznaczne wskazanie:

a)      czy Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie robót przez dniem 01.03.2020 r., w terminie wynikającym z par. 3 ust. 1. umowy?

b)      czy w sytuacji wcześniejszego rozpoczęcia robót, termin na ich ostateczne zakończenie będzie liczony od dnia ich rzeczywistego rozpoczęcia, czy zgodnie z ofertą- od dnia 1.03.2020 r.?

2.      W par. 3 ust. 2 umowy, a także w formularzu oferty, określone są dwa terminy realizacji umowy - jeden zadeklarowany przez Wykonawcę i drugi określony przez Zamawiającego (maksymalny). Do par. 3 ust. 2 odnoszą się jednak dalsze zapisy umowy, w tym m.in. dotyczące kar umownych za zwłokę (par. 13 ust. 1 pkt 1). Proszę o jednoznaczne wskazanie, od którego terminu z par. 3 ust. 2 umowy Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar za zwłokę ?

3.      Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania odbioru robót w 2019 roku?

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z projektem umowy o udzielenie dofinansowania ze środków FDS, Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Wojewody o podjęciu działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych w terminie do 30 dni od daty zawarciu umowy z Wojewodą, Zamawiający usuwa w formularzu oferty zapis dotyczący rozpoczęcia robót po dniu 01.03.2020 r. Tym samy wiążącym strony zapisem będzie zapis wskazany w umowie, że wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a przekazanie placu budowy powinno nastąpić w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Ad. 2. Zgodnie z zapisami umowy, wiążącą obie strony datą umowy jest data zadeklarowana przez Wykonawcę jako termin rzeczywistego zakończenia Zadania. To właśnie od tej daty Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar za zwłokę.

Ad. 3. Nie, Zamawiający nie przewiduje możliwość wykonania odbioru robót w 2019 roku.

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający