Baruchowo, 2019.08.20

IBR.6220.9.2.2019                             

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz wystąpieniu do RDOŚ w Bydgoszczy, RZGW w Warszawie PGW WP

i PPIS we Włocławku o wydanie opinii

 

          Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 14.08.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek z dnia 07.08.2019r. (wpływ do tut. Urzędu 08.08.2019r.) złożony przez firmę ECOWOLT 16 Sp. z o.o, z siedzibą przy ul Górników z „Danuty” 25/60, 43-600 Jaworzno (adres do korespondencji ul. Długa 3/1, 43-100 Tychy), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Grodno IV o mocy do 0,5 MW realizowanej na części działki o nr ew. 25 obręb 0005 Grodno (woj. kujawsko – pomorskie, pow. włocławski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii i stacją ładowania”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) dane o wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach oraz w myśl art. 33 ust. 1 organ właściwy do wydania decyzji podaje informacje do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

        Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ·(Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Krzysztof Grudziński

                                                                                                                                                                                                                                                                       Zastępca Wójta

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

 

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo

3.      Zmieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Grodno

4.      UG-a/a.