Baruchowo dnia: 2019-02-27

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.03.2019.KG                                                                                                 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową drogi gminnej nr 191023C i przebudową dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191063C

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21/02/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 20 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk

ul. gen. Taczaka 5

88-300 Mogilno

39 360.00 zł

zgodnie z zapisami projektu umowy

Nie dotyczy

zgodnie z zapisami projektu umowy

2

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdańsk

28 290.00 zł

zgodnie z zapisami projektu umowy

Nie dotyczy

zgodnie z zapisami projektu umowy

3

MBZ Andler, Tomczak sp.j.

ul. Maślana 8/10

87-800 Włocławek

147 600.00 zł

zgodnie z zapisami projektu umowy

Nie dotyczy

zgodnie z zapisami projektu umowy

 

 

Zamawiający