Baruchowo dnia: 2019-01-31

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.02.2019.KG/9                                                                                                   

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 31/01/2019 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 500 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

580 281,52 zł

od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

555 561,86 zł

od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

954 105,17 zł

od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

 

Zamawiający