Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2019-01-15

Pismo: IBR.271.01.2019.KG/5                                                                                                       

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, gm. Baruchowo w km 0+700 do km 2+310,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. SIWZ pkt 3.1 oraz Przedmiar pkt 8d.4 i 9d.4 w charakterystyce projektowanej drogi zakłada do realizacji pobocze utwardzone z kruszywa łamanego. Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego pkt 4 zakłada do realizacji pobocza gruntowe. Jakiego rodzaju pobocza Zamawiający zakłada w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego?

2. Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego pkt 2 oraz rys. 2.2 plan sytuacyjny w zakresie opracowania zakłada wykonanie barier ochronnych stalowych na przepuście 2x12 m i założenie murków oporowych śr. 600 na przepuście rurowym. SIWZ oraz przedmiar robót nie zawiera tych elementów. Czy Zamawiający w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego zakłada wykonanie tych elementów?

3. Przedmiar robót zakłada profilowanie podłoża bez wykonania uzupełnienia poboczy gruntem do poziomu dolnej warstwy wzmocnienia pobocza. Czy dostawę i wbudowanie materiału dla uzyskania właściwego poziomu podłożą pod warstwę wzmocnionego podłoża skalkulować w pozycji nr 7d.4?

4. Wnosimy o zmianę zapisu umownego §6 ust. 1 na: Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

5. Jednym z kryteriów oceny jest termin wykonania. Czy sformułowanie "czas realizacji zamówienia" jest tożsamy ze sformułowaniem "terminem wykonania"?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający zakłada w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pobocze utwardzone z kruszywa łamanego zgodnie z zapisami SIWZ pkt 3.1 oraz Przedmiaru robót pkt 8d.4 i 9d.4.

Ad. 2. Tak, Zamawiający w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego zakłada wykonanie elementów zawartych w opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego pkt 2 oraz rys. 2.2 planu sytuacyjnego w zakresie opracowania zakłada wykonanie barier ochronnych stalowych na przepuście 2x12 m i założenie murków oporowych śr. 600 na przepuście rurowym.

Ad. 3. Tak.

Ad. 4. Zamawiający nie widzi przesłanek do zmiany zapisu zawartego w §6 ust. 1 umowy na wskazany w zapytaniu.

Ad. 5. Zgodnie z zapisem punktu 18.2. punkty za kryterium termin wykonania zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu realizacji (rozumianego jako czas realizacji zamówienia) wskazanego w formularzu ofertowym na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający