Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-12-21

Pismo: IBR.271.23.2018.KG/7                                                                                                     

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-12-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów będących własnością Gminy Baruchowo oraz paliwa do samochodów i innych pojazdów oraz urządzeń, którego zakup finansowany jest również ze środków Gminy Baruchowo w latach 2019-2020,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W nawiązaniu do ogłoszenia na dostawę paliw, czy akceptują Państwo po wyborze oferenta  nasz wzór umowy oraz ogólne warunki korzystania z kart flotowych? Jest to warunek złożenia naszej oferty.

Wykonawca zwraca się w pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby pierwsze karty umożliwiające dokonywanie bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje Wykonawcy wydane były w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaakceptowanie przedłożonego wzoru umowy pod warunkiem wprowadzenia w nim następujących zmian:

1.1.         Wykonawca umożliwia tankowanie paliwa na stacjach paliw zlokalizowanych w………. poprzez dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu kart paliwowych. W przypadku ewentualnej modernizacji danej stacji paliw Wykonawca umożliwi dokonywanie Transakcji Bezgotówkowych na innej stacji paliw położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej, ale nie dłużej niż na okres 7 dni. Wykonawca zobowiązuje się do nie wyłączenia ze sprzedaży danej stacji paliw do końca trwania okresu umowy.

 

1.2.         Za wydanie każdej karty paliwowej Wykonawca pobiera opłatę:

a)    za nowe karty paliwowe wydane po podpisaniu Umowy oraz kolejne karty paliwowe wydawane na nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika zamawiane w okresie obowiązywania Umowy na podstawie Zapotrzebowania złożonego przez  Zamawiającego oraz  wymieniane po upływie terminu ważności w wysokości:

·           0 zł netto za kartę nową wydaną dla poszczególnych osób wskazanych przez Zamawiającego,

·           10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy,

·           10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

 

Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na to, aby pierwsze karty umożliwiające dokonywanie bezgotówkowych transakcji u operatorów prowadzących stacje Wykonawcy wydane były w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

Zamawiający