OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 02.10.2018 r., nr ogłoszenia: 631077-N-2018)

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

·       w zakresie merytorycznym: Mateusz Olewczyński - Broker ubezpieczeniowy tel. (56) 669 05 18

II.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

  a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

  b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

  c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

  d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

  e) ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

  f) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

1 . UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 - Program Ubezpieczenia

2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

3. Wymagania określone przez Zamawiającego szczegółowo opisane zostały w SIWZ i załącznikach. - dla zadania częściowego: 1

Część II Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

  a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

  b) ubezpieczenie autocasco,

  c) ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

1. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 - Program Ubezpieczenia

2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

3. Wymagania określone przez Zamawiającego szczegółowo opisane zostały w SIWZ i załącznikach. - dla zadania częściowego: 2

Część III Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.

1. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 - Program Ubezpieczenia

2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

3. Wymagania określone przez Zamawiającego szczegółowo opisane zostały w SIWZ i załącznikach. - dla zadania częściowego: 3

Szczegółowe informacje w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu.