WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY- 07.05.2018 r.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia przeznaczona do sprzedaży

 

 

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

1.

 

WL1W/00035344/2

dz. 77,

obręb Okna,

 gm. Baruchowo

pow. Włocławski

woj. kujawsko -

 - pomorskie

 

dz. 77

obręb Okna,

-

o pow.

0,2500 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Okna, oznaczona i opisana w ewidencji gruntów jako RV, RVI - grunty orne. Dla nieruchomości została wydana decyzja,
zn. IBR.6730.29.2016 z dnia 15.07.2016 r. ustalającą warunki zabudowy oraz wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem w bryle budynku, przydomową oczyszczalnią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi starsza zabudowa mieszkaniowa (działka położona pomiędzy zabudową) oraz droga publiczna. W otoczeniu zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Nieruchomość w kształcie prostokąta, kształtowanie terenu równinne. Teren nieruchomości możliwy do uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 191018C (Skrzynki - Okna) o nawierzchni asfaltowej.

 

W pasie 80 m od krawędzi drogi oznaczona jako

MU - teren zabudowy mieszkaniowej usługowej , pozostała część działki - tereny rolne.

 

29 000,00 zł

(brutto)

 

Sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upływa z dniem 19 czerwca 2018 r.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 216a ww. ustawy przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

.       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 19 czerwca 2018 r.);

.       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie (tj. 19 czerwca 2018 r.);

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 7 maja 2018 r.