Baruchowo dnia: 2018-04-06

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.04.2018.KG/4                                                                                               

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06/04/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Cena jednostkowa brutto

Udzielony upust

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. Baza paliw – Piotrków Kujawski

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

254.700,00 zł

2,83

0,18

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

2

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

252.000,00 zł

2,80

0,21

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający

 

  Krzysztof Grudziński