Baruchowo,28.02.2017r.

IBR.6733.1.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, Zgodnie z art. 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.02.2017r., Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo z pełnomocnictwa, której występuje Wiesław Malecki, zam. ul. Jeżynowa 8, 87-800 Włocławek wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

Budowie oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych, przewidziane do realizacji na działkach o nr ew. 307, 237/32, 237/26, 237/2, 242, 237/8, 368, 364, 367, 385, 404, 405, 406, 407/10, 238/11, 238/17, 238/30, 238/35, obręb ewidencyjny Goreń Duży oraz działkę nr 284/1 obręb ewidencyjny Skrzynki, gmina Baruchowo

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. Nr 5 w godz. 8: 00 do 14:00.

 

                                                                                                          Krzysztof Grudziński

                                                                                                          Zastępca Wójta

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży