OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Baruchowo"

(zamieszczone w BZP w dniu 08.07.2016 r., nr ogłoszenia: 127057 - 2016)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 5.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Baruchowo"

Wspólny Słownik Zamówień: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo". 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy terenów, dla których ustanowienie centralnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków nie jest uzasadnione ekonomicznie, ponieważ powodowałoby nadmierne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Wykonawca opracuje dokumentację techniczną obejmującą budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wraz z podłączeniem ich do budynków. Wykaz planowanych przydomowych oczyszczalni ścieków zgodny z Załącznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ.  

2. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do zastosowania rozwiązań technologicznych oczyszczania uwzględniających warunki glebowe i możliwości terenowe. Wymogiem Zamawiającego jest, aby Wykonawca stosował wyłącznie PBOŚ wykorzystujące proces naturalnego oczyszczania. Proces ten nie powinien wymagać ingerencji użytkownika systemu oczyszczania ścieków, wykorzystując zdolność bakterii znajdujących się w ściekach do rozkładania zanieczyszczeń. Zastosowane rozwiązanie winno wykorzystywać technologię złóż infiltracyjnych oraz złóż piaskowych stwarzające bakteriom odpowiednie warunki do oczyszczania ścieków. Ponadto zastosowane rozwiązanie winno posiadać zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności.

3. Stosowanie studni chłonnych i drenaży rozłączających będzie dopuszczane do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu, gdy poziom wód gruntowych w miejscu posadowienia tych urządzeń będzie znajdował się minimum 2,2 m pod poziomem istniejącego terenu.

4. W przypadku kiedy ścieki oczyszczone będą odprowadzane do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych należy dołączyć wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zaprojektowania przydomowych oczyszczalni ścieków na etapie realizacji zamówienia. Zastrzeżenie powyższe jest uzależnione od braku możliwości zaprojektowania oczyszczalni z przyczyn technicznych lub formalnych. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie. Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości faktycznie zaprojektowanych oczyszczalni, tj. kwota wynagrodzenia = ilość zaprojektowanych przydomowych oczyszczalni x cena jednostkowa. W przypadku braku możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków z przyczyn technicznych lub formalnych, należy sporządzić pisemną opinię, że zaprojektowanie dla danej nieruchomości nie jest możliwe wraz z uzasadnieniem przyczyny i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca w takiej sytuacji odstępuje od wykonania projektu i nie pobiera wynagrodzenia umownego za dokumentację dla danego gospodarstwa.

6. Zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia:

  a) wykonanie odwiertów i zbadanie poziomu wód gruntowych będących podstawą do wykonania projektu budowlanego;

  b) sporządzenie projektów (budowlanego, wykonawczego, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego) dla każdej projektowanej oczyszczalni osobno;

  c) uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji i uzgodnień dla opracowanego projektu,

7. Szczegółowy zakres usług wymagany przez Zamawiającego zawarto w Załączniku nr 9 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-09-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Za spełnienie warunku uznaje się wykonanie co najmniej jednej usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej: projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano - wykonawczego, odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem (z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i potwierdzeniem, że usługi te były wykonane należycie) przedmiotowi zamówienia dla min. 40 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia Projektantem branży sanitarnej posiadającym uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń. Doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego wykonanie usługi - opracowanie dokumentacji technicznej min. 40 przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach jednego zadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2016-07-18 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Baruchowo dnia: 2016-07-08