Baruchowo, 2016.02.03

IBR.6220.9.7.2015.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235  ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że 03.02.2016r. wydane zostało postanowienie nr IBR.6220.9.6.2015.2016 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 191020C Kłótno – Probostwo, na odcinku od km 0+000 do km 1+216 przewidzianego  do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym 384 obręb Kłótno, gmina Baruchowo”.

 

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo. Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016r., poz. 23), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87 - 821 Baruchowo, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni  od ukazania się obwieszczenia (od 03.02.2016r. do 16.02.2016r.).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) powiadomienie stron o czynnościach postępowania następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

Zastępca Wójta

        Krzysztof Grudziński

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.     Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.     Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.     Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłótno,

4.     a/a.