OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARUCHOWO

O KONSULTACJACH  PROJEKTU PROGRAMU

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

NA ROK 2016

Na podstawie Zarządzenia Nr 55.2015 z dnia 8 października  2015 r. Wójt Gminy Baruchowo zaprasza organizacje pozarządowe  prowadzące działalność na terenie Gminy Baruchowo do konsultacji projektu programu współpracy gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

 

 Termin konsultacji: od 16 października 2015r. do 30 pażdziernika 2015r. do godz. 1515.

 Forma konsultacji:  pisemna z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Wypełniony formularz można złożyć:

1)    drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Baruchowo 54,

                                         87 – 821 Baruchowo;

2)    drogą elektroniczną na adres: inwestor@baruchowo.pl;

3)    osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo 54, pok. nr 2.

Projekt programu oraz formularz konsultacji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.baruchowo.pl.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 54 2845 611.

 

  Załącznik: 

1)    Zarządzenie Nr 55.2015 Wójta Gminy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

   Do pobrania:

1)    Projekt programu współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

2)    Formularz konsultacji.

                                                                            Wójt  Gminy Baruchowo

                                                                                Stanisław Sadowski

Baruchowo, 2015.10.08