WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133) oraz w związku z zawiadomieniem Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku informuję, iż  Rada Gminy Baruchowo przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławnika  do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  na kadencję 2016 – 2019. Liczba wybieranych ławników – jeden.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie

 do dnia 30 czerwca 2015r.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy

na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 - prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Baruchowo

 

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.
(wzór karty w załączeniu, a także do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy Baruchowo, pokój nr 8
lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się następujące dokumenty:

1.informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki  zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze   środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5) dwa zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu  osobistego)

Ponadto:

1) w przypadku zgłoszenia kandydatów przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, do karty zgłoszenia dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

2) w przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli dołącza się listę co najmniej pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, którzy posiadają czynne prawo wyborcze i mają miejsce stałego zamieszkania na terenie gminy Baruchowo ( za osobę uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Rada Gminy Baruchowo dokona wyboru ławnika w głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku 2015 r.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Baruchowo, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowych informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Joanna Gawłowska, tel. 54 2845 611 wew. 20.


Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133) lub które wpłyną do Rady Gminy Baruchowo po upływie terminu pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Baruchowo

Jarosław Komorek