W sprawie:
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie zasiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Data uchwały:
2014-01-28

Numer uchwały:
XXXVIII.231.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego