Zarządzenie Nr 60.2013

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 30 grudnia  2013 r. 

w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Baruchowie

 

Na podstawie art. 19 ust 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U z 2013 r. poz.1166) zarządza się, co następuje:

 

§1. Tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Wójta Gminy odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze Gminy Baruchowo.

§ 2.1.Zespół składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz osób wskazanych w zależności od potrzeb przez Wójta.

2. Przewodniczącym Zespołu jest Wójt Gminy.

3. Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest  Zastępca Wójta.

4. Spośród osób wskazanych przez Wójta tworzy się stałą grupę roboczą Zespołu.

5. W skład stałej grupy roboczej Zespołu wchodzą :

1)   Sekretarz Gminy Baruchowo: 

2)   Skarbnik Gminy Baruchowo;

3)   Podinspektor ds. ewidencji ludności i wojskowych w UG;

4)   Podinspektor ds. obronnych, OC i ZK w UG;

5)   Podinspektor ds. budowlanych i gospodarki komunalnej  w UG;

6)   Referent ds. gospodarki gruntami i drogownictwa w UG;

7)   Przedstawiciel Komisariatu Policji w Kowalu;

8)   Komendant Gminny Związku OSP w Baruchowie;

9)   Kierownik NZOZ w Kłótnie;

10)Kierownik GOPS w Baruchowie;

11)Prezes ZGK i MR w Baruchowie.

 6. Stała grupa robocza Zespołu odpowiada w szczególności za realizację zadań:

 1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;

3)     przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4) opracowywanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego.

 

  § 3. Jeżeli przeprowadzenie określonych zadań wymagać będzie wiadomości specjalnych, Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy może powołać do składu stałej grupy roboczej osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z określonej dziedziny.

§ 4.1. Zastępca Przewodniczącego Zespołu odpowiedzialny jest za organizację bieżącej pracy Zespołu.

2. W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zagrożenia wystąpienia sytuacji  kryzysowej, na polecenie Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego, wskazani pracownicy Urzędu Gminy w Baruchowie są odpowiedzialni za realizację zadań określonych w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego, niezbędnych do zabezpieczenia warunków do sprawnego rozwinięcia i funkcjonowania Zespołu oraz oddelegowania pracowników do zabezpieczenia prac Zespołu, w zakresie i terminie określonym   przez Przewodniczącego Zespołu lub jego zastępcę.

 

§ 5.1. Miejscem pracy Zespołu są pomieszczenia  znajdujące się w siedzibie Urzędu Gminy   w  Baruchowie ( pokoje nr 8,9,10 ).

2. W przypadku niemożności pracy Zespołu w obiekcie Urzędu Gminy w Baruchowie, zapasowym miejscem pracy Zespołu będzie budynek Zielonej Szkoły  w Goreniu Dużym.

§6.1.Przewodniczący Zespołu, a w przypadku Jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Zespołu wskazując czas, miejsce, tematykę posiedzenia oraz osoby przewidziane do uczestniczenia w nim.

2.W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej Przewodniczący Zespołu,   a w przypadku jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Zespołu może zadecydować  o funkcjonowaniu Zespołu  w systemie ciągłym.

§ 7.1. Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu gminy.

 2. Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego może być

finansowana także z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań określonych w ustawie  o zarządzaniu kryzysowym.

 3. W budżecie gminnym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych  

 z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, a w części dotyczącej  § 7 ust. 1   Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 maja 2008 roku  w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

 inż. Stanisław Sadowski