Zarządzenie Nr 51.2013

WÓJTA  GMINY  BARUCHOWO

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

 Na podstawie art.4 ust. 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),  oraz Zarządzenia Nr 4/02 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2013 przeprowadza się w okresie od 12 listopada 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. według następującego planu:

1)    drogą spisu z natury:

a)    środków pieniężnych i depozytów w kasie Urzędu – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

b)    materiały w magazynach Urzędu, w tym także paliwo w bakach samochodów i pojazdów – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

c)     środków trwałych – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

d)    druków ścisłego zarachowania – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

2)    drogą uzyskania potwierdzenia salda:

a)    środków pieniężnych na rachunkach bankowych , kredytów bankowych i pożyczek – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

b)    należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, własnych składników majątkowych i powierzonych innym kontrahentom – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

3)    w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości (według sald):

a)    należności spornych i wątpliwych,

b)    rozrachunków z pracownikami,

c)     rozrachunków publicznoprawnych,

d)    i innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:

-       grunty,

-       wartości niematerialne i prawne,

-       środki trwałe w budowie,

według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

 

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:

-       Przewodniczący – Krzysztof Grudziński

-       Członek  - Kamil Apalczyk

-       Członek  - Aneta Paczyńska

-       Członek  - Maria Radowska

Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

§ 3. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przeprowadzenia instruktażu i szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej.

§ 4. Komisja inwentaryzacyjna sporządza sprawozdania:

a)    z przeprowadzonej inwentaryzacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia inwentaryzacji określonego pola spisowego,

b)     z przebiegu i wyniku inwentaryzacji - w terminie do 20 stycznia 2014 r.

§ 5. Zobowiązuje się pracowników referatu księgowości Urzędu Gminy do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

§ 6. Zobowiązuje się przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokółu w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskania akceptacji Skarbnika i przedstawienia ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy w terminie do 20 stycznia 2014 r.

§ 7. Zobowiązuje się Skarbnika do ujęcia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych 2013 r.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2013 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski