Zarządzenie  Nr 48.2013

                                                                                               Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 18 października 2013

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

 

 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) i § 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baruchowie  zarządza się,  co następuje:

 

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo, powołuje się komisję w składzie:

 

1)    Grudziński Krzysztof      – Przewodniczący;

2)    Kurdubska Mariola        – Członek;                   

3)    Agnieszka Olejnik          – Członek;       

4)    Elżbieta  Kacprzyk         – Członek.

 

§ 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2013 roku.

 

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski