Zarządzenie  Nr 43.2013

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 8 października 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

 

Na podstawie §4 i 5 Szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII.120.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2287) zarządza się, co następuje:

 

§1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie gminy Baruchowo konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Konsultacje odbędą się w terminie od 16 października 2013 r. do 29 października 2013 r.

§3. 1. Określa się formę pisemną konsultacji z możliwością wykorzystania formularza konsultacji dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub siedzibie Urzędu Gminy.

 2. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 1 można złożyć:

1) drogą pocztową;

2) drogą elektroniczną;

3) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.

§4. 1. Raport o wynikach konsultacji zostanie opublikowany w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

 2. Raport, o którym mowa w ust. 1 zostanie ponadto przedstawiony Radzie Gminy na najbliższych obradach.

§5. Wskazuje się Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

§6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2013 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski