ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY GMINY 

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy. W skład Rady Gminy wchodzą radni, których liczbę określa ustawa. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy określa odrębna ustawa. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw. Rada w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

 

1. Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) uchwalenie Statutu Gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powołanie i odwołanie Sekretarza oraz Skarbnika Gminy na wniosek Wójta,

4) uchwalanie budżetu Gminy oraz przyjmowanie i rozpatrywanie

sprawozdań z działalności finansowej Gminy,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalenie zakresu działania sołectw oraz zasad przekazywania im składników mienia komunalnego

do wykorzystania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki

przekraczających zakres zwykłego zarządu,

9) podejmowanie uchwałw sprawie podatków i opłat w granicach określonych odrębnymi ustawami,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań

11) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami

oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12) podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia

pomników,

13) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

14) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

a) określanie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na

okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia tych zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

b) przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,

c) emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

d) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

e) ustalanie maksymalnej wysokości krótkoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych przez Wójta

w roku budżetowym,

f) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów przekraczających granicę

ustaloną corocznie przez Radę Gminy,

g) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie ich i występowanie z ich składu,

h) określanie zasad wnoszenia, wycofywania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

i) tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania w majątek.