ZARZĄDZENIE nr 41/2013

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 23 września 2013r.

 

w sprawie powołania komisji do spraw kontroli gospodarki wodno – ściekowej w gminie Baruchowo.

 

Na podstawie art. 5 ust. 6 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a i 3b ustawy z dnia 12 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012  poz. 391 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXIX.174.2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013r. poz. 1770),

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W celu przeprowadzenia w gminie Baruchowo kontroli gospodarki wodno-ściekowej powołuje się Komisję w następującym składzie:

1.   Krystyna Kaczanowska         – przewodniczący komisji;

2.   Renata Tomaszewska           – członek komisji,

3.   Dawid Winnicki                    – członek komisji,

§ 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1, jest przeprowadzenie kontroli posesji na terenie Gminy Baruchowo pod względem prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej.

§ 3. Komisja przeprowadzi kontrolę w obecności sołtysa lub radnego z danego sołectwa.

§ 4. Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządzi protokół, który przedstawi Wójtowi Gminy Baruchowo do dnia 20 listopada 2013r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2013 roku.

 

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski