KARTA USŁUGI NR: 45

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48

gmina@baruchowo.pl

Nazwa usługi:

 

 

Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podstawa prawna:

 

 

 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.),
- Uchwała Nr XXIX.168.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 

 

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1.   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania  lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie

2.   numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3.   określenie przedmiotu i obszaru działalności

4.   określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się                    o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem

5.   informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem

6.   proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności

7.   określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

8.   wskazanie miejsca odbioru, do którego będą przekazywane odebrane nieczystości płynne

 

 Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku:

1.   Kserokopia nadania nr NIP

2.   Aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zalęgłości podatkowych (druk Urząd Skarbowy)i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (ZUS, KRUS).Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

3.   Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4.   Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów specjalistycznych z potwierdzeniem przeprowadzonych badan technicznych.

5.   Dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze techniczne (np. Akt notarialny, Umowa dzierżawy, Umowa użyczenia).

6.   Oświadczenie o miejscu garażowania pojazdów.

7.   Umowę z myjnią na czyszczenie pojazdów asenizacyjnych bądź dokument potwierdzający możliwość samodzielnego czyszczenia pojazdów

8.   Umowa odnośnie odbioru (przez okres, o który przedsiębiorca występuje we wniosku o wydanie zezwolenia) nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

9.   Umowa odnośnie świadczenia usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pojazdów.

10.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107zł

 

Miejsce załatwienia

sprawy:

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa
Pani Katarzyna Szymczak
Urząd Gminy pok. nr 3
tel. (0-54)2845-611 wew. 32

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie  stosownej decyzji

Termin realizacji:

 

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty:

 

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł – wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm. – część III „Wydawanie zezwolenia” pkt 42)

Należność z tytułu opłaty skarbowej można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na podany niżej numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005

Tryb odwoławczy:

 

      Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie,  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.

Uwagi:

 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Karta usługi (172.5kB)    
Karta usługi (371.2kB)    
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (48kB)    
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (236.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Aneta Paczyńska
Data utworzenia:2013-07-12 12:07:55
Wprowadził do systemu:Aneta Paczyńska
Data wprowadzenia:2013-07-12 12:07:56
Opublikował:Aneta Paczyńska
Data publikacji:2013-07-12 12:23:35
Ostatnia zmiana:2013-10-11 11:49:02
Ilość wyświetleń:6944